3. sjednica redovne skupštine kluba

Categories: Novosti

OBAVIJEST SVIM ČLANOVIMA KLUBA
Temeljem odluke Izvršnog odbora, donesene na sjednici nadnevka.veljaĉe2013.g., u subotu,9. veljaĉe 2013,g., s poĉetkom u 11,00 h, u društvenoj dvorani održat će se
3. SJEDNICA REDOVNESKUPŠTINE KLUBA
Pozvani su svi ĉlanovi Kluba sudjelovati u radu Skupštine, a pravo glasa (glasovati, birati i biti biran) imaju slijedeći punopravni ĉlanovi, koji i ĉine sastav Skupštine:
1. DRAGAN STANKOVIĆ, 2. ANĐELKO RADETIĆ, 3. MLADEN BANOVAC, 4.ALEK STEPĈIĆ, 5.VALTER TURKOVIĆ, 6.IGOR MORAREVIĆ, 7.DUŠAN KRANJC,8. KLAUDIO ŠTIFANIĆ,9. ALDO ŠVERKO, 10. SERGEJ
BERC,11.VJEKOSLAV ŢIKOVIĆ, 12.ELVIS ORBANIĆ, 13. PETAR BANOVAC, 14.MIRA KELEMEN, 15.ADA PERVAN, 16.TOMISLAV BUTORAC, 17.EROS IPSA 18. VLADIMIR MILOTIĆ, 19.SAŠA MANDIĆ,20.MARKO FRANJUL, 21. DENIS GO0LDIN, 22.ALEKS MATOŠEVIĆ,23.ASJA ŢERO,24. PATRIK PRNJAK,25. IVAN PITON,26.ARMANDOMILOVAN,27.ANTONIO MARKOVIĆ,28. MARIO MILOTIĆ,29. STEFAN INJAC,30.MARIN ŢEPINA, 31.MIHAEL MATIKA, 32. TEA DUŠIĆ,33.KATARINA ĈERINA,34.FRIDA CUKON, 35.BLANKA DERMIT,36.TEREZA PEHAR,37.FILIP ĈRNJA, 38.MARTIN JANKOVIĆ,39.MATTEO ŠILJAN40.DINO PAVLIŠIĆ,41. ALBERT GJEKAJ, 42.MARIO ŢUFIĆ,43.LUKA VRBANIĆ, 44.LEO MODRUŠAN, 45.IGOR MRAĈEVIĆ.
(Ovi punopravni ĉlanovi su stari najmanje 16 godina i cijelu godinu uredno su plaćali ĉlanarinu i savjesno djelovali u Klubu, pa po Statutu imaju pravo punopravnog sudjelovanja na Izbornoj skupštini)
PRIJEDLOG DNEVNOG REDA SKUPŠTINE:
1. Otvaranje Skupštine, usvajanje Dnevnog reda, izbor radnihtijela Skupštine i utvrĊivanje kvoruma
2.Podnošenje Izvješća:
-Predsjednika o djelovanju Kluba u protekloj godini
-Tajnika o realizaciji Financijskog plana za 201 2.g. sa Završnim raĉunom
-Predsjednika Nadzornog odbora o zakonitosti rada Kluba u 2012.g.
-Predsjednika Tehniĉke komisije
-Predsjednika Komisije za prava i obveze ĉlanstva
-Glavnog trenera o sportskom uspjehu Kluba i djelovanju struĉne sluţbe
3. Rasprava po izvješćima i usvajanje izvješća
4. Program djelovanja s Kalendarom natjecanja i veslaĉkih priredbi i Financijski plan za 2013.g.
-podnošenje prijedloga, rasprava i usvajanje
5. Razno
(Prijedlog radnih tijela na Skupštini: za Verifikacijsku komisiju: SERGEJ BERC, predsjednik Komisije, TEA DUŠIĆ i FRIDA CUKON, članovi Komisije; Radno predsjedništvo Skupštine: ALEK STEPĈIĆ, predsjednik, PETAR
BANOVAC i MARIO MILOTIĆ, članovi; za Zapisniĉara: TOMISLAV BUTORAC; za Ovjerovitelje zapisnika: VALTER TURKOVIĆ i MLADEN BANOVAC)
PREDSJEDNIK VK „ISTRA“
Dragan Stanković