P R A V I L N I K

O IZDACIMA I DRUGIM TROŠKOVIMA NA SLUŽBENIM PUTOVANJIMA

1. OPĆE ODREDBE

 Članak 1.

Ovim Pravilnikom uređuju se prava na naknadu troškova za vrijeme službenih putovanja u zemlji i u inozemstvu.

Članak 2.

Nalog za službeno putovanje izdaje Nalogodavac, a sastavlja ga Izvršitelj naloga ili Voditelj puta ili Računopolagač Kluba.

Članak 3.

Izdaci za službena putovanja obuhvaćaju izdatke za iskorišteno vrijeme, smještaj, hranu i prijevoz. Navedeni izdaci obračunavaju se na temelju priloženih vjerodostojnih računa.

Izdaci za prijevoz mogu se obračunavati i temeljem općih propisa Vlade RH o službenim putovanjima.

Izdaci se mogu obračunavati i temeljem izjave Voditelja puta i potpisanog odobrenja nalogodavca.

Članak 4.

Jedna puna dnevnica isplaćuje se za svaka 24 sata provedena na službenom putovanju i za ostatak vremena dužega od 12 sati.

50% dnevnice isplaćuje se:

– za ostatak vremena dužega od 8 a kraćega od 12 sati,

– kada jednodnevno službeno putovanje traje duže od 8 sati a kraće od 12 sati.

Članak 5.

Dnevnica za službeno putovanje obračunava se od trenutka i mjesta polaska na putovanje, a prestaje povratkom u sjedište korisnika putovanja.

Nalogodavac može u nalogu za službeno putovanje i drugačije odrediti trenutak i mjesto polaska i povratka.

Članak 6.

Ukoliko više osoba izvršava isto službeno putovanje izdaje se jedinstveni nalog za sve izvršitelje na ime voditelja putovanja, a ostali članovi se navode brojem.

Ukoliko se isto službeno putovanje izvršava s više izvršitelja u različito kategoriziranim prijevoznim sredstvima (osobni automobili, klupska vozila, javni prijevoz i sl.), za svaku kategoriju prijevoznih sredstava izdaje se posebni nalog.

Članak 7.

Ukoliko je izvršitelj službenog putovanja u funkciji vozača prijevoznog sredstva članova ekipe ili prikolice s rekvizitima, ili je voditelj ekipe veće od 5 članova, bez obzira na druge uvjete iz ovoga pravilnika za provedeno vrijeme na službenom putu dulje od 8 sati pripada mu ½ dnevnice, a za vrijeme dulje od 12 sati pripada mu puna dnevnica.

Za pružatelja usluge vožnje – izvršitelja službenog putovanja ili prijevoza sportskih rekvizita u prikolici ili bez prikolice Nalogodavac izdaje poseban nalog za službeno putovanje i ovlašten je odrediti visinu iznosa troškova, sukladno važećim propisima Vlade RH o službenim putovanjima korisnika Proračuna i težini i složenosti izvršenja zadaće.

2. NAKNADA TROŠKOVA ZA SLUŽBENA PUTOVANJA U ZEMLJI

Članak 8.

Pod službenim putovanjem u zemlji podrazumijeva se službeno putovanje u mjesto odredišta koje je udaljeno više od 20 km izvan sjedišta Kluba.

Članak 9.

Dnevnica za službena putovanja u zemlji obračunava se prema važećim propisima Vlade RH za službena putovanja korisnika Proračuna u tuzemstvu.

Kada je na službenom putovanju osigurana besplatna prehrana, dnevnica se umanjuje za 50%.

3. NAKNADA TROŠKOVA ZA SLUŽBENA PUTOVANJA U INOZEMSTVU

Članak 10.

Pod službenim putovanjem u inozemstvu podrazumijeva se službeno putovanje u mjesto odredišta koje je izvan Republike Hrvatske.

Članak 11.

Dnevnica za službena putovanja u inozemstvu određuje se prema važećim propisima Vlade RH za službena putovanja korisnika Proračuna u inozemstvo.

Kada je na službenom putovanju osigurana besplatna prehrana, dnevnica se umanjuje za 50%.

4. OBRAČUN I LIKVIDACIJA PUTNOG NALOGA

Članak 12.

Putni nalog glasi na ime izvršitelja službenog puta i sadrži slijedeće podatke:

– svrhu službenog putovanja,

– radne zadatke i poslove,

– odredište službenog putovanja,

– vrijeme polaska i broj dana službenog putovanja,

– iznos akontacije za službeno putovanje,

– prijevozno sredstvo radi izvršenja službenog putovanja,

– ostale potrebne podatke.

Članak 13.

U roku od 7 dana od povratka sa službenog putovanja voditelj puta podnosi izvještaj i konačni obračun troškova putovanja.

Uz izvještaj prilažu se propisani računi ili ovjerene izjave za obračun troškova.

Obračun troškova službenog putovanja potvrđuje Računopolagač Kluba a odobrava Nalogodavac svojim potpisom.

Članak 14.

Kao troškovi prijevoza priznaju se troškovi prijevoza onim prijevoznim sredstvima koja su određena nalogom za službeno putovanje.

U izvanrednim situacijama nastalima na službenom putu mogu se podmiriti i drugi troškovi prijevoza na temelju izjave ili računa izvršitelja naloga.

Članak 15.

Prilikom izdavanja naloga za službeno putovanje može se odobriti upotreba osobnog

( privatnog ) automobila. U tom slučaju isplaćuje se naknada sukladno propisima Vlade RH o službenim putovanjima.

Članak 16.

Korisnik privatnog automobila u svrhu službenog putovanja snosi rizik štete za automobil, putnike u njemu i treće osobe.

Članak 17.

Na temelju potpisanog naloga od strane Nalogodavca Računopolagač je dužan avansno isplatiti dio troškova putovanja, ukoliko je to odobrio Nalogodavac.

Ako za to postoje objektivni razlozi, dozvoljena je upotreba ” rent-a-car ” usluge.

Uporabu ” rent-a-car ” usluge odobrava Nalogodavac.

Članak 18.

Izdatak za smještaj na službenom putovanju u zemlji obračunava se u visini hotelskog računa – max. hotel s četiri zvjezdice.

5. OSTALE ODREDBE

Članak 19.

Tumačenje pojedinih odredbi ovog Pravilnika daje Izvršni odbor Kluba.

Članak 20.

Ovaj Pravilnik usvojen je na sjednici Izvršnog odbora u Puli 28. ožujka 2006. god. i stupa na snagu istoga dana.

PREDSJEDNIK VK „ISTRA“

Dragan Stanković