Temeljem Zakona o udrugama (Narodne novine, br.70/97.) i Zakona o športu (Narodne novine br.lll/97.), Skupština veslaĉkog kluba ”Istra” Pula, na sjednici odrţanoj 03.12.2004.g. donijela je

S T A T U T

Veslačkog kluba ”Istra” Pula

I OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Veslaĉki klub ”Istra” Pula (u daljnjem tekstu: Klub) je amaterska sportska udruga u koju se slobodno i dobrovoljno udruţuju graĊani radi zadovoljavanja osobnih i javnih potreba vezanih za veslaĉki sport na podruĉju grada Pule i okolnih općina, a ustrojava se, djeluje i prestaje djelovati sukladno odredbama Zakona o udrugama, Zakona o športu i drugim vaţećim propisima. Klub je povjesni slijednik Veslaĉke sekcije Societa nautico “Pietas Julia”, utemeljenoga 19. rujna 1886.g. u Puli, a pravni je slijednik društvene organizacije Veslaĉki klub ”Istra” Pula.

Članak 2. Klub ima svojstvo neprofitne pravne osobe i stjeĉe ga upisom u registar kod nadleţnog tijela drţavne uprave. Za preuzete obveze Klub odgovara svim svojim sredstvima.

Članak 3. Klub djeluje na podruĉju grada Pule i okolnih općina. Puni naziv Kluba je: VESLAČKI KLUB ”ISTRA” PULA. Skraæeni naziv Kluba je: V.K. ”ISTRA” PULA. Uz naziv Kluba može se još koristiti nazi na engleskom jeziku: ROWING CLUB “ISTRA” PULA, CROATIA, te godina utemeljenja kluba ĉiji je slijednik: 1886. Sjedište Kluba je u Veslaĉkom domu “Istra” u Puli, Riva br. 20.

Članak 4. Klub ima peĉat u obliku romba u ĉijoj se lijevoj polovici, u gornjem dijelu, nalaze stilizirani likovi veslaĉa jedan iza drugog, ispod kojih su dva stilizirana vala, dok se u desnoj polovici romba, odozgo prema dolje u ĉetri reda nalazi tekst: Veslački klub ”Istra” Pula, adresa, MB …(dodjeljeni broj). Odluku o dimenziji, broju i naĉinu upotrebe, te ĉuvanju peĉata Kluba donosi Izvršni odbor Kluba.

Članak 5. Klub predstavlja i zastupa Predsjednik Kluba, a u sluĉaju sprijeĉenosti dopredsjednik ili drugi ĉlan Izvršnog odbora Kluba kojeg ovlasti Izvršni odbor Kluba. Klub u svim poslovima prema trećim osobama zastupaju Predsjednik i Tajnik Kluba. Predsjednik Kluba, po odluci Izvršnog odbora, moţe ovlastiti drugu osobu da zastupa Klub pred sudovima, tijelima drţavne uprave i drugim subjektima, a na temelju posebne punomoći.

Članak 6. Klub ima zastavu, koju istiĉe za vrijeme sveĉanih prigoda u Klubu. Zastava Kluba je istokraĉni trokut veliĉine dva naprama jedan metar, bijele boje, s plavim obrubom i krugom u prvoj trećini od baze i s crvenim slovom ”I” u sredini kruga. Simetrale, plave kao i obrub spajaju se od vrhova trokuta na krug. Zastavica kluba je istog opisa, dimenzija 120×80 mm. Značka Kluba je stilizirani pečat Kluba, razmjerno umanjena. Serije znaĉaka mogu se izdavati u više boja. Veliĉinu serije i vrstu boje odreĊuje Izvršni odbor Kluba.

Članak 7. Klupski dres se sastoji od plavo-bijelog veslaĉkog trikoa s nazivom Kluba na leĊima i stiliziranim klupskim logotipom na prednjoj strani trikoa. Na dresu se moţe isticati i logotip jednog ili više sponzora. Odluku o toĉnom razmještaju boja na trikou, kao i o toĉnom izgledu, veliĉini i razmještaju naziva i logotipa posebnim aktom donosi Izvršni odbor Kluba.

Članak 8. Klub se moţe udruţivati u športske udruge i saveze u gradu Puli, Ţupaniji istarskoj, Republici Hrvatskoj i inozemstvu, o ĉemu odluke donosi Skupština Kluba.

II CILJEVI, ZADAĆE I DJELATNOST KLUBA

Članak 9.

Ciljevi Kluba su:
– održavanje i razvijanje veslanja u gradu Puli i okolici,
– postizanje vrhunskih rezultata u veslanju i
– okupljanje i organiziranje djelovanja svih graĊana zainteresiranih za veslanje.
Članak 10.

Zadaće Kluba su:
– kontinuirano odrţavati i poboljšavati uvjete za razvoj veslanja na podruĉju grada Pule i okolice,
– aktivno i sustavno djelovati na stvaranju tjelesno i zdravstveno, psihiĉki i mentalno stabilnih i izdrţljivih športaša, s visoko postavljenim športskim ciljevima i etiĉkim i civilizacijskim normama,
– struĉno i odgovorno pratiti, ocjenjivati, osposobljavati i pripremati veslaĉe za postizanje vrhunskih rezultata na natjecanjima u zemlji i inozemstvu,
– planski nastupati na natjecanjima u zemlji i inozemstvu, te obvezno nastupati na Prvenstvu RH u veslanju,
– kontinuirano i uporno razvijati ljudsku, materijalno-financijsku i struĉnu bazu Kluba,
– kvalitetno organizirati i realizirati planirane veslaĉke regate i natjecanja, te druge priredbe,
– kontinuirano pratiti suvremene domete u veslanju i usavršavati vlastite struĉne kadrove i organizaciju Kluba,
– posebno skrbiti o najboljim i najperspektivnijim ĉlanovima, kao i onima s posebnim potrebama,
– suraĊivati sa srodnim klubovima pojedinaĉno i kroz ĉlanstvo u strukovnim i interesnim savezima i udrugama,
– organizirano poticati i promicati veslaĉki šport na podruĉju grada Pule i šire, a posebno kod djece i mladeţi, te u svim primjerenim ustanovama i organizacijama u gradu Puli i okolnim općinama,
– prikupljati, ĉuvati i obraĊivati, te publicirati dokumentaciju od znaĉenja za veslaĉki sport,
– obavljati i druge poslove sukladno Zakonu o športu i drugim propisima koji ureĊuju djelovanje udruga građana.

Članak 11.

Klub će realizirati ciljeve i zadaće na temelju vlastitih planova i programa rada i razvoja. Određene zadaće moţe obavljati i usklaĊivati s planovima i programima saveza u koje je udruţen ili s drugim sportskim udrugama, nadleţnim tijelima drţavne uprave, trgovaĉkim društvima i drugim zainteresiranim pravnim i fiziĉkim osobama.

Članak 12. Osim djelatnosti vezanih za veslaĉki šport, Klub moţe, u cilju osiguranja materijalno-financijskog poslovanja za ostvarenje statutarnih ciljeva, neposredno obavljati i sve druge gospodarske djelatnosti dozvoljene zakonom, kao i osnovati trgovaĉko društvo za obavljanje gospodarskih i drugih djelatnosti.

III ČLANSTVO U KLUBU

Članak 13.

Članom Kluba pod jednakim uvjetima moţe postati svaki graĊanin Republike Hrvatske, koji se, temeljem slobodno izraţene volje, formalnim ĉinom pristupanja i upisa u Registar, uĉlani u Klub, koji poštuje odredbe ovog Statuta i drugih općih akata Kluba, kao i odluke koje donesu organi i tijela upravljanja Klubom. Ĉlanom Kluba se postaje popunjenjem posebne pristupnice i dobijanjem iskaznice, ĉiji oblik i sadrţaj posebnim aktom propisuje Izvršni odbor Kluba. Ĉlanom Kluba moţe postati i osoba bez poslovne sposobnosti ili s ograniĉenom poslovnom sposobnošću. Ĉlanom Kluba moţe postati i strani drţavljanin, o ĉemu odluku donosi Izvršni odbor. Osimuvjeta iz stavka 1.ovoga ĉlanka, punopravnim ĉlanom Kluba postaje se ispunjenjem i posebnih uvjeta utvrđenih ovim Statutom.

Članak 14. Član Kluba ima slijedeća prava:
– sukladno svojim afinitetima, mogućnostima i sposobnostima, ravnopravno sudjelovati u svim aktivnostima Kluba,
– biti pravodobno i na odgovarajući naĉin informiran o cjelokupnom radu Kluba,
– pokretati inicijative po svim pitanjima iz djelokruga Kluba i veslaĉkog športa,
– birati i biti biran u tijela i organe upravljanja Kluba, odnosno upravljati Klubom kad, osim općih, ispuni i posebne uvjete za sudjelovanje u upravljanju Klubom propisane ovim Statutom,
0sim prava navednih u prethodnom stavku ovog ĉlanka, ĉlanovi Kluba mogu imati i posebna prava utvrĊena ovim Statutom, skladno Zakonu o športu i drugim odgovarajućim propisima.
Članak 15.

Član Kluba ima obveze:
– poštivati odredbe ovog Statuta i drugih općih akata Kluba, te klupsku stegu i prihvaćene norme ponašnja,
– aktivno sudjelovati u ostvarivanju ciljeva i zadaća Kluba, u skladu sa svojim sklonostima i mogućnostima,
– ĉuvati ugled Kluba i s paţnjom se odnositi prema materijalnim sredstvima i imovini Kluba,
– savjesno i redovito izvršavati klupske obveze i redovito i na vrijeme plaćati ĉlanarinu,
– maksimalno se zalagati i braniti boje Kluba na sportskim natjecanjima, na kojima nastupa,
– korektno i uljudno se odnositi prema drugim ĉlanovima Kluba, kao i natjecateljima drugih klubova, poštivajući i promiĉući naĉela olimpijskog pokreta i veslaĉkog športa,
– aktivno i odgovorno sudjelovati u radu organa i tijela upravljanja Kluba u koja je izabran uz vlastitu suglasnost.
Osim duţnosti iz prethodnog stavka ovog ĉlanka, pojedini ĉlanovi Kluba mogu imati i posebne duţnosti utvrđene ovim Statutom, sukladno Zakonu o športu i drugim odgovarajućim propisima.

Članak 16.

U Klubu ĉlanovi djeluju kroz temeljnu veslaĉku aktivnost i kroz druge aktivnosti u funkciji odrţanja i unapreĊenja veslaĉkog športa i Veslaĉkog kluba ”ISTRA”. Ĉlanovi Kluba podijeljeni su u skupine:
– regatnih veslaĉa,
– polaznika škole veslanja,
– veterana,
– ĉlanova s posebnim potrebama,
– rekreativaca,
– poĉasnih ĉlanova i
– obiĉnih (podrţavajućih) ĉlanova.
Članak 17.

Članicom Kluba, po odluci Skupštine, moţe postati zasebna veslaĉka skupina (sekcija) utemeljena pri drugoj pravnoj osobi u gradu Puli, okolnim općinama i u dijaspori. Status i djelovanje ovih ĉlanica utvrĊuje Skupština posebnim odlukama.

Članak 18.

Članstvo u Klubu prestaje:
– smrću ĉlana,
– samovoljnim istupanjem i
– iskljuĉenjem.
Odluku o iskljuĉenju ĉlana, na prijedlog Komisije za prava i obveze ĉlanova ili na drugi naĉin dobiven prijedlog, donosi Izvršni odbor:
– ako ĉlan uzastopce nije platio ĉlanarinu 120 dana, a prethodno je bio pismeno upozoren. Protiv odluke o iskljuĉenju iz Kluba radi neplaćanja ĉlanarine ĉlan moţe podnijeti Ţalbu Skupštini, ali do konaĉnog rješenja moţe biti razvrstan samo u skupinu obiĉnih ĉlanova i ne moţe obnašati duţnosti niti u jednom tijelu upravljanja Klubom,
– ako je ĉlan svojim ponašanjem, postupcima ili propustima drastiĉno ili više puta narušio klupsku stegu ili ugled Kluba, a prethodno su protiv takovog ponašanja poduzete blaţe stegovne mjere. Protiv te odluke ĉlan Kluba ima pravo podnijeti ţalbu Skupštini, ali do konaĉnog rješenja bit će fiziĉki odstranjen iz Kluba i smijenjen sa svih duţnosti,
– ako je kroz obnašanje duţnosti u tijelima i organima upravljanja nanio ili prouzroĉio grubu štetu ugledu ili materijalno-financijskom poloţaju Kluba. Protiv te odluke predmetni ĉlan Kluba ima pravo podnijeti ţalbu Skupštini, ali do konaĉne odluke Skupštine bit će suspendiran sa svih poloţaja u tijelima i organima upravljanja Klubom i fiziĉki odstranjen iz Kluba.
IV UPRAVLJANJE KLUBOM

Članak 19.

Da bi ĉlan stekao pravo glasa na Skupštini, mogao biti biran i birati ĉlanove tijela i organa upravljanja Klubom, mora ispuniti slijedeće posebne uvjete:
– mora prethodno biti aktivan ĉlan jedne od skupina i najmanje 360 dana (jednu godinu) uzastopce uzorno u Klubu djelovati i uredno plaćati ĉlanarinu,
– mora biti star 16 i više godina i odgovoran za svoje postupke,
– mora biti veslaĉ ili obuĉeni polaznik Škole veslanja ili dokazani športski djelatnik ili dokazani simpatizer veslanja i Veslaĉkog kluba „ISTRA“,
– ne smije biti iskljuĉen iz Kluba zbog grubog narušavanja ugleda Klubu ili zbog nanošenja nepopravljive štete Klubu,
– ukoliko je bio ĉlan drugoga veslaĉkog kluba, mora posjedovati i urednu ispisnicu iz toga kluba.
Članak 20.

Ĉlanovi Kluba koji ispunjavaju opće i posebne uvjete propisane ovim Statutom upravljaju Klubom neposredno ili putem svojih predstavnika biranih u tijela i organe upravljanja.

Tijela upravljanja Klubom su:

a) Skupština,

b) Izvršni odbor,

c) Nadzorni odbor,

d) Komisije.

Organi upravljanja Klubom su:

a) Predsjednik Kluba,

b) Dopredsjednik Kluba

c) Tajnik Kluba.

Članak 21.

Radi obavljanja pojedinih poslova vezanih za rad Kluba, Skupština i Izvršni odbor mogu osnivati stalna i povremena radna tijela. Odlukom o osnivanju tih tijela utvrĊuje se njihov sastav, nadleţnost, djelokrug i naĉin poslovanja te vrijeme trajanja. Članak 22. Struĉne poslove za potrebe Kluba obavljaju djelatnici zaposleni u Struĉnoj sluţbi Kluba. Djelatnik Struĉne sluţbe automatizmom postaje punopravnim ĉlanom Kluba bez obveze plaćanja ĉlanarine, ali ne moţe biti biran u Izvršni i Nadzorni odbor, kao ni za organe upravljanja Klubom. Status, ustrojstvo, financiranje i organiziranje Strušne sluţbe utvrđuje Skupština posebnim propisima na prijedlog Izvršnog odbora. Obavljanje struĉno-administrativnih, pomoćnih ili drugih poslova Predsjednik Kluba moţe povjeriti struĉnim fiziĉkim ili pravnim osobama izvan Kluba, ili njihovo obavljanje moţe ugovoriti ugovorom o djelu ili autorskim ugovorom, ali o tome mora izvjestiti Izvršni i Nadzorni odbor i pribaviti odobrenje na njihovoj prvoj narednoj sjednici. a) SKUPŠTINA Članak 23. Skupština Kluba je najviše tijelo upravljanja Klubom. Skupštinu Kluba ĉine oni ĉlanovi Kluba koji ispunjavaju opće uvjete iz ĉl 13. i posebne uvjete iz ĉl. 19. ovoga Statuta.

Članak 24.

Skupština Kluba:
– donosi Statut Kluba, te njegove izmjene i dopune,
– donosi i mijenja Poslovnik o svom i radu tijela upravljanja koje bira i komisija koje imenuje,
– utvrĊuje i donosi dugoroĉne i kratkoroĉne planove i programe rada i razvoja, financijske planove i završni raĉun Kluba,
– utvrĊuje poslovnu politiku Kluba i donosi odluke o svim bitnim pitanjima vezanim uz sportski, društveni i gospodarski razvoj Kluba,
– bira i imenuje i vrši opoziv Predsjednika, Dopredsjednika Kluba i ĉlanove Izvršnog i Nadzornog odbora Kluba,
– odluĉuje o naĉinu (javno ili tajno) glasovanja za izbor Predsjednika i drugih organa i tijela upravljanja,
– imenuje vlastite Komisije za obavljanje razliĉitih poslova iz svoje nadleţnosti,
– raspravlja i donosi odluku o usvajanju izvješća o radu Kluba, Izvršnog i Nadzornog odbora, te komisija koje je imenovala,
– odluĉuje o ţalbama,
– donosi odluku o prestanku rada Kluba,
– obavlja i druge poslove iz djelokruga rada Kluba, koji ovim Statutom ili drugim aktom Kluba nisu preneseni u nadleţnost Izvršnog odbora ili drugog organa ili tijela Kluba.
Članak 25.

Skupština raspravlja i donosi odluke na sjednicama, sukladno Poslovniku. Skupština se sastaje prema potrebi, a najmanje jednom godišnje.

Članak 26.

Sjednica Skupštine moţe se odrţati ako sjednici prisustvuje većina od ukupnog broja ĉlanova Skupštine, a pravovaljane odluke donose se većinom glasova prisutnih ĉlanova, osim u sluĉajevima opisanima u Statutu i ukoliko se na sjednici Skupštine ne odluĉi drukĉije.. Odluku o prestanku rada Kluba donosi dvotrećinska većina svih ĉlanova Skupštine. Zapisnici o radu Skupštine ĉuvaju se kao dokumenti od trajne vrijednosti.

Članak 27.

Sjednicu Skupštine saziva Predsjednik Kluba. Obavijest s utrĊenim dnevnim redom za sjednicu Skupštine mora se javno objaviti ĉlanovima Skupštine najmanje 08 dana prije odrţavanja sjednice. Radne materijale za sjednicu Skupštine priprema tajnik Kluba, a usuglašavaju ih Izvršni i Nadzorni odbor, te radna tijela i komisije koje je Skupština imenovala. U iznimno hitnim sluĉajevima rok za sazivanje sjednice Skupštine moţe biti i kraći od roka navedenog u prethodnom stavku ovog ĉlanka, ali ne kraći od 05 dana.

Članak 28.

Predsjednik mora sazvati sjednicu Skupštine i kada to zatraţi:
– najmanje 1/3 ĉlanova Skupštine Kluba,
– Nadzorni odbor i
– Izvršni odbor
Predsjednik je po odredbi ovoga ĉlanka duţan sazvati sjednicu Skupštine u roku od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva. Ako Predsjednik ne sazove sjednicu Skupštine pod uvjetom iz st.1. i 2. iz ovoga ĉlanka, sazvat će je sam predlagaĉ, koji u tom sluĉaju sam utvrĊuje dnevni red i izraĊuje odgovarajuće materijale. Na sjednici Skupštine sazvanoj na naĉin opisan ovim ĉlankom moţe se raspravljati i odluĉivati samo o pitanjima radi kojih je sazvana.
b) IZVRŠNI ODBOR
Članak 29.

Izvršni odbor je izvršno tijelo Skupštine koje upravlja radom i poslovanjem Kluba izmeĊu dvaju zasijedanja Skupštine. Izvršni odbor Kluba ima 09 ĉlanova, od kojih Skupština Kluba iz redova punopravnih ĉlanova Kluba neposredno bira 07, dok izabrani Predsjednik i Dopredsjednik po funkciji ĉine cjelokupni sastav Izvršnog odbora. Svim ĉlanovima Izvršnog odbora mandat traje 04 godine. Ista osoba moţe biti više puta uzastopce birana za ĉlana Izvršnog odbora. Predsjednik Kluba izmeĊu dviju sjednica Izborne skupšrtine obnaša duţnost Predsjednika Izvršnog odbora, a Dopredsjednik Kluba izmeĊu dviju sjednica Izborne skupštine obnaša duţnost Dopredsjednika Izvršnog odbora. Predsjednik Kluba obvezno saziva prvu konstituirajuću sjednicu Izvršnog odbora odmah po završetku sjednice Izborne skupštine.

Članak 30.

Izvršni odbor Kluba:
– provodi odluke i zakljuĉke Skupštine,
– izraĊuje i utvrĊuje prijedloge Statuta i drugih akata koje donosi Skupština Kluba, te donosi akte iz svoga djelokruga,
– predlaţe donošenje planova i programa rada, financijskih planova, te završnog raĉuna Kluba,
– izvršava financijski plan Kluba, te po potrebi odluĉuje o rasporedu i dinamici korištenja sredstava,
– priprema i organizira sjednice Skupštine,
– donosi odluku o visini i naĉinu plaćanja ĉlanarine,
– imenuje radna tijela za obavljanje posebnih poslova iz svoga djelokruga,
– razmatra izviješća o radu tijela koje imenuje,
– odluĉuje u drugom stupnju o pravima i obvezama ĉlanova Kluba,
– predlaţe odluke o uĉlanjivanju u sportske saveze i druge udruge, te donosi odluke o predstavnicima Kluba u tim savezima i udrugama,
– provodi sve potrebne radnje i donosi odluke o izboru zaposlenika koji poslove u Klubu obavljaju ugovorno, te odluĉuje i o drugim pitanjima vezanim uz ostvarivanje prava i obveza iz rada i temeljem rada,
– donosi odluku o davanju u zakup poslovnog prostora u objektima kojima upravlja ili kojih je vlasnik Klub,
– odluĉuje o naĉinu obavljanja struĉnih, administrativnih, tehniĉkih i pomoćnih poslova Kluba,
– utvrĊuje plan natjecanja i usvaja izviješća s natjecanja,
– utvrĊuje posebne ugovore o pravima i obvezama veslaĉa,
– upravlja sredstvima i imovinom Kluba u skladu s financijskim planom i politikom razvoja i rada Kluba,
– obavlja i druge nespomenute poslove koje mu u nadleţnost stavi Skupština ili koji po svojoj prirodi spadaju u nadleţnost izvršnih tijela u sportskoj udruzi.
Članak 31.

Izvršni odbor raspravlja i odluĉuje o pitanjima iz svog djelokruga rada na sjednicama. Sjednice Izvršnog odbora odrţavaju se prema potrebi, a najmanje jednom mjeseĉno. Sjednice Izvršnog odbora saziva i predsjedava im Predsjednik Kluba. U sluĉaju odsutnosti ili sprijeĉenosti Predsjednika, sjednice saziva i predsjedava im Dopredsjednik Kluba. Sjednica Izvršnog odbora mora se sazvati i kada to zatraži:
1. Nadzorni odbor,
2. najmanje tri ĉlana Izvršnog odbora,
3. Tajnik Kluba.
Članak 32.

Izvršni odbor sjednice odrţava po Poslovniku, koji je odobrila Skupština. Izvršni odbor pravomoćno obavlja svoju duţnost dok u svom sastavu ima natpoloviĉnu većinu ĉlanova. Sjednica Izvršnog odbora moţe se odrţati ako je na sjednici prisutna većina ĉlanova, a pravovaljane odluke se donose većinom glasova prisutnih ĉlanova. Izvršni odbor odluke donosi javnim glasovanjem, a moţe donijeti odluku da se o pojedinim pitanjima glasuje tajno. O sjednicama Izvršnog odbora vodi se zapisnik, koji supotpisuju predsjedavajući i zapisniĉar.

Članak 33.

Izvršni odbor za svoj rad odgovara Skupštini. Svaki ĉlan Izvršnog odbora moţe iz osobnih razloga na svakoj sjednici izvršnog odbora podnijeti ostavku na svoju duţnost, o ĉemu Predsjednik izvješćuje Skupštinu Kluba na prvoj redovnoj sjednici. Skupština moţe opozvati cijeli Izvršni odbor ili pojedinog ĉlana i prije isteka njihovog mandata, ako ne obavljaju svoju duţnost u skladu sa odredbama ovog Statuta ili u skladu s odlukama Skupštine. Prijedlog Skupštini za prijevremeni opoziv cijelog Izvršnog odbora ili više od njegova 03 ĉlana moţe na izvanredno sazvanoj sjednici Skupštine podnijeti Predsjednik Kluba, Nadzorni odbor i 1/3 ĉlanova Skupštine. Prijedlog Skupštini za prijevremeni opoziv pojedinog ĉlana Izvršnog odbora, a najviše 03 njegova ĉlana, moţe Skupštini, na svakoj njenoj redovnoj sjednici podnijeti Predsjednik Kluba, Izvršni odbor, Nadzorni odbor i 1/3 ĉlanova Skupštine. Prijedlozi iz stavka 2. i 3. ovoga ĉlanka moraju biti argumentirano obrazloţeni i utemeljeni na ovome Statutu u pisanom obliku, a kada su podnešeni od 1/3 ĉlanova Skupštine moraju biti i potpisani od strane svih predlagaĉa. Ĉlanovima Izvršnog odbora ĉiji se prijevremeni opoziv predlaţe mora se na sjednici Skupštine omogućiti izjašnjavanje o navodima iz prijedloga za opoziv.
c) NADZORNI ODBOR
Članak 34.

Nadzorni odbor je tijelo Kluba koje obavlja nadzor nad ukupnim radom i poslovanjem Kluba, a djeluje po Poslovniku koji odobrava Skupština. Nadzorni odbor bira Skupština na mandat od 04 godine, a na prijedlog Izborne komisije. Nadzorni odbor ima predsjednika i dva ĉlana. Ĉlanovi Nadzornog odbora ne mogu istovremeno biti ĉlanovi drugih tijela upravljanja, osim Skupštine, ili drugih organa upravljanja Klubom. Članak 35. Nadzorni odbor:
– kontrolira zakonitost rada i cjelokupnog poslovanja Kluba,
– obavlja kontrolu izvršavanja zakonskih, ugovornih i drugih obveza Kluba,
– kontrolira primjenu Statuta, drugih općih akata, te pojedinaĉnih odluka tijela i organa upravljanja Klubom,
– vrši nadzor nad financijsko materijalnim poslovanjem Kluba,
– perdlaţe i poduzima mjere za otklanjanje nepravilnosti i nezakonitosti u poslovanju Kluba,
– o svom radu jednom godišnje podnosi izvješće Skupštini.
Članak 36.

U obavljanju poslova iz prethodnog ĉlanka Nadzorni odbor ima pravo, putem svojih ĉlanova ili struĉnjaka pregledavati i ispitivati cjelokupnu poslovnu dokumentaciju Kluba, a tijela i organi upravljanja Kluba duţni su mu staviti na raspolaganje tu dokumentaciju, dati sve potrebne podatke za obavljanje nadzora, te omogućiti ĉlanovima Nadzornog odbora prisustvo svim sjednicama svih tijela i organa upravljanja Klubom, kako stalnih, tako i privremenih.

Članak 37.

U svom izvješću Skupštini Nadzorni odbor izrijekom navodi djeluje li Klub u skladu sa zakonom i aktima Kluba. Nadzorni odbor moţe sazvati izvanrednu sjednicu Skupštine radi upoznavanja najvišeg organa upravljanja Klubom o utvrĊenom protuzakonitom poslovanju i radi poduzimanja izvanrednih mjera na otklanjanju protuzakonitosti u Klubu.
d) KOMISIJE
Članak 38.

Odlukom Skupštine osnivaju se stalne ili povremene komisije ili druga radna tijela za obavljanje poslova i zadataka utvrĊenih ovim Statutom. Članak 39. Stalne komisije Kluba su:
1. Tehniĉka komisija i
2. Komisija za prava i obveze ĉlanova
Članak 40. Stalne komisije imaju najmanje 03 ĉlana, koje bira i imenuje Skupština iz redova punopravnih ĉlanova Kluba. Mandat stalne komisije traje 04 godine, odnosno, do isteka mandata Izvršnom odboru. Odlukom o utemeljenju stalnih komisija utvrĊuje se njihov predsjednik, sastav, djelokrug rada, prava i obveze.

ORGANI UPRAVLJANJA KLUBA
a) PREDSJEDNIK KLUBA
Članak 41.

Predsjednika Kluba, na prijedlog Izborne komisije, bira Skupština. Mandat Predsjednika Kluba traje 04 godine. Ista osoba moţe biti na duţnost Predsjednika Kluba birana više puta uzastopce . Predsjednik Kluba je po funkciji predsjednik Izvršnog odbora.

Članak 42.

Predsjednik Kluba:
– zastupa i predstavlja Klub pred sudovima, tijelima drţavne uprave i drugim subjektima,
– saziva i predsjedava sjednicama Izvršnog odbora, te Skupštine do izbora Radnog predsjedništva,
– materijalno, moralno i kazneno odgovara za zakonitost rada Kluba, te odluka i zakljuĉaka koje donose Skupština i Izvršni odbor,
– brine se i odgovora za izvršenje odluka i zakljuĉaka Skupštine i Izvršnog odbora,
– odluke iz djelokruga Kluba izmeĊu dviju sjednica Izvršnog odbora, na temelju usvojene poslovne politike Kluba, donosi samostalno, ali za njih na prvoj sjednici Izvršnog odbora mora priskrbiti potvrdnu odluku,
– odluke koje zadiru u temeljne vrijednosti i interese Kluba ne moţe donositi samostalno,
– potpisuje sluţbenu dokumentaciju Kluba u skladu s odredbama Statuta i odlukama Skupštine i Izvršnog odbora,
– u ime Kluba, po odlukama Izvršnog odbora, zakljuĉuje ugovore i preuzima ugovorne obveze,
– naredbodavac je za izvršenje financijskog plana,
– neposredno nadzire rad tajnika i ĉlanova struĉne sluţbe Kluba i daje im upute i naloge za rad,
– odgovoran je za zakonitost rada Kluba, te odluka i zakljuĉaka koje donose Skupština i Izvršni odbor,
– obavlja i druge nespomenute poslove vezane za funkciju predsjednika sportske udruge propisane zakonima, ovim Statutom i drugim aktima Kluba.
Članak 43.

Predsjednik Kluba za svoj rad odgovara Izvršnom odboru i Skupštini Kluba. Predsjedniku moţe prestati mandat i prije isteka vremena na koje je biran u slijedećim sluĉajevima:
1. ako to sam zatraţi,
2. ako bude razriješen duţnosti.
Članak 44.
Predsjedniku Kluba na svakom sastanku Izvršnog odbora, većinom glasova svih ĉlanova Izvršnog odbora, moţe biti izglasano nepovjerenje, temeljem ĉega je, automatizmom, suspendiran s duţnosti i biva rasporeĊen u svoju temeljnu ĉlansku skupinu, bez prava na obnašanje bilo kakve duţnosti u Klubu do konaĉne odluke na izvanredno sazvanoj sjednici Skupštine u roku od 30 dana. U navedenom sluĉaju iz stavka 1. ovoga ĉlanka Dopredsjednik Kluba preuzima sve ovlasti i ovbveze Predsjednika do saziva izvanredne sjednice Skupštine. Na izvanrednoj sjednici Skupštine iz stavka 2 ovog ĉlanka iskljuĉivo se glasuje o povjerenju Predsjedniku. Ukoliko Predsjednik bude razriješen duţnosti, Dopredsjednik preuzima sve ovlasti i prava Predsjednika i duţan je u roku od 30 dana organizirati i realizirati kompletnu sjednicu Izborne skupštine.

Članak 45.

Predsjednik Kluba moţe biti razriješen duţnosti iskljuĉivo na sjednici Skupštine:
a) zbog toga što se u svom radu ne pridrţava zakona, odredbi ovog Statuta, te odluka i zakljuĉaka Skupštine i Izvršnog odbora Kluba, radi ĉega je za Klub nastala nepopravljiva šteta ili se to negativno odrazilo na ugled i djelovanje Kluba,
b) ako tijekom svog mandata bude pravomoćno osuĊen za teško kazneno djelo,
c) ako Skupština ne prihvati Predsjednikov izvještaj o radu Kluba izmeĊu dviju sjednica Skupštine i
d) ako bude natpoloviĉnom većinom svih ĉlanova Skušpštine prihvaćen prijedlog sazivaĉa izvanredne sjednice Skupštine o izglasavanju nepovjerenja Predsjedniku Kluba.
Inicijativu za razrješenje Predsjednika zbog razloga navedenog u alineji a) i b), ovog ĉlanka moţe dati Nadzorni odbor, Izvršni odbor, te najmanje 1/3 ĉlanova Skupštine Kluba ili tijelo drţavne uprave koje vrši nadzor nad radom Kluba na izvanredno sazvanoj sjednici Skupštine, sazvane u tu svrhu.

b) DOPREDSJEDNIK KLUBA

Članak 46.

Predsjednika Kluba zamjenjuje Dopredsjednik Kluba u sluĉajevima njegove odsutnosti ili sprijeĉenosti, te obnaša funkciju predsjednika u sluĉaju njegovog razrješenja prije isteka mandata, a do sazivanja izborne sjednice Skupštine Kluba. Dopredsjednika u vremenu obnašanja duţnosti Predsjednika Kluba preuzima njegove ovlasti i obveze u punom smislu i materijalno, moralno i kazneno je odgovoran za cjelokupno djelovanje Kluba. Dopredsjednika Kluba, koji je po funkciji i Dopredsjednik Izvršnog odbora, na mandat od 04 dogine bira Skupština.

c) TAJNIK KLUBA

Članak 47.

Radi osiguranja redovitog i pravodobnog obavljanja administrativno – struĉnih poslova Kluba, Klub ima Tajnika, kojega na temelju natjeĉaja bira i imenuje Izvršni odbor Kluba. Za tajnika moţe biti izabrana osoba koja ispunjava slijedeće uvjete:
– da ima višu ili visoku struĉnu spremu društvenog smjera,
– da nije pod kaznenim gonjenjem i da nije kaţnjavan zbog teških kaznenih djela,
– da ima najmanje 03 godine radnog iskustva na istim ili sliĉnim poslovima.
Za svoj rad tajnik odgovara Predsjedniku i Izvršnom odboru Kluba. Članak 48. Tajnik Kluba:
– provodi odluke i zakljuĉke Predsjednika i Izvršnog odbora te Skupštine Kluba,
– zastupa i predstavlja Klub u opsegu koji mu povjeri Predsjednik Kluba,
– izvršitelj je financijskog plana i odgovoran za zakonito, odnosno, namjensko trošenje sredstava Kluba,
– obavlja administrstivne poslove, rješava sluţbenu poštu, sastavlja razne isprave, izvješća i vodi evidencije,
– neposredno radi na organizaciji natjecanja,
– zajedno s Predsjedinkom priprema pozive i materijale za sjednice Skupštine i Izvršnog odbora, te vodi zapisnike na sjednicama tih tijela,
– priprema i podnosi Izvršnom odboru izvješće o odlukama i zakljuĉcima Izvršnog odbora sa prethodne sjednice Izvršnog odbora, a prema zapisniku sa sjednice Izvršnog odbora koji vodi,
– obavlja i sve druge nespomenute poslove prema uputama i nalogu Predsjednika, a koji proizlaze iz redovitog poslovanja Kluba.
Članak 49.

Tajnik Kluba moţe biti izvanredno razrješen s duţnosti slijedećim sluĉajevima:
– ako nije ostvario ciljeve i zadatke koje je prema odluci Izvršnog odbora bio duţan ostvariti,
– ako svojim radom svjesno povrijedi zakon, Statut i druge opće akte Kluba, zbog ĉega su nastale ili su mogle nastati štetne posljedice za Klub,
– ako neutemeljeno odbija izvršavati odluke Predsjednika i Izvršnog odbora Kluba,
– ako svojim ponašanjem postane nepodoban za obnašanje funkcije tajnika Kluba i
– na vlastiti zahtijev.
Odluku o razrješenju Tajnika, na prijedlog predsjednika Kluba, donosi Izvršni odbor Kluba. Inicijativu za razrješenje Tajnika mogu dati i najmanje tri ĉlana Izvršnog odbora ili Nadzorni odbor uz pismeno obrazloţenje.

V MATERIJALNO – FINANCIJSKO POSLOVANJE KLUBA

Članak 50.

Temelj financiranja Kluba ĉine sredstva ostvarena vlastitom djelatnošću, prodajom usluga na trţištu, ĉlanarinom, donacijama, davanjem u zakup poslovnog prostora i iz drugih izvora u skladu sa zakonom. OdreĊene sportske aktivnosti u Klubu, koje predstavljaju javne potrebe, financiraju se iz proraĉuna Grada Pule, Ţupanije istarske i Republike Hrvatske.

Članak 51.

Raspodjela ukupnih sredstava vrši se financijskim planom Kluba, koji odobrava Skupština.

Članak 52.

Usvojeni financijski plan moţe se tijekom godine mijenjati. Odluku o izmjenama i dopunama financijskog plana donosi Izvršni odbor Kluba, o ĉemu podnosi izvješće na sjednici Skupštine.

Članak 53.

Materijalno-financijsko poslovanje Kluba organizira se i vodi u skladu s propisima o materijalnom i financijskom poslovanju udruge graĊana i općim aktima Kluba. Klub i svaki ĉlan Kluba duţni su sa sredstvima Kluba postupati s paţnjom dobrog domaćina i gospodara. Klub moţe ĉlanovima svojih tijela i organa upravljanja, natjecateljima koji nastupaju na sportskim natjecanjima i sportskim priredbama, te ostalim osobama koje izvršavaju odreĊene zadatke za Klub u cijelosti ili djelomiĉno podmiriti naknade, što utvrĊuje Izvršni odbor posebnim odlukama..

Članak 54.

Klub moţe stjecati pokretnu i nepokretnu imovinu. Izvršni odbor daje prijedlog Skupštini o stjecanju, prodaji ili prijenosu na drugu pravnu osobu pokretne ili nepokretne imovine, a sam odluĉuje o davanju u zakup poslovnog prostora ili pokretne stvari ĉiji je vlasnik Klub. Svoju nepokretnu imovinu Klub moţe otuĊiti uz uvjete propisane zakonima, po pribavljenoj pismenoj suglasnosti nadleţnog upravnog odjela za šport Grada Pule i po dvotrećinskoj odluvi svih ĉlanova Skupštine.

Članak 55.

Postupajući paţnjom dobrog gospodara Klub će:
– poduzimati mjere osiguranja cjelokupnih ljudskih i materijalnih resursa,
– osigurati optimalne uvjete za odvijanje cjelokupne planirane djelatnosti,
– poduzimati odgovarajuće mjere za smještaj inventara s kojim raspolaţe,
– osigurati struĉno i paţljivo voĊenje skrbi o objektima i inventaru,
– obvezno voditi knjigovodstvene evidencije o stanju i promjenama vrijednosti objekata i stvari u skladu s vaţećim zakonskom propisima.
VI JAVNOST RADA KLUBA

Članak 56.

Rad Kluba je javan, za što je odgovoran Predsjednik Kluba. Javnost rada Kluba se ostvaruje:
– kroz pravo svih ĉlanova Kluba o pravodobnom, objektivnom i primjerenom informiranju o djelovanju Kluba,
– neposrednim ili posrednim pravom sudjelovanja ĉlanstva na sjednicama tijela upravljanja Kluba,
– kroz izvješćivanje predstavnika sredstava javnog priopćivanja,
– kroz izvješćivanje ĉlanstva o radu i poslovanju Kluba,
– kroz izvješćivanje športskih saveza i udruga u koje je Klub udruţen i
– kroz izvješćivanje upravnih tijela lokalne i drţavne uprave nadleţnih za šport.

Članak 57.

Klub će, u skladu s materijalnim mogućnostima, povremeno izdavati biltene i druge tiskane materijale, kako bi ĉlanove i širu javnost izvjestio o svom radu. Klub će povremeno, a posebno prilgodom natjecanja, redovne Skupštine ili jubileja, širu javnost izvješćivati o svom radu putem sredstava javnog priopćavanja.

VII PRIZNANJA I NAGRADE

Članak 58.

Klub moţe dodjelom nagrada, diploma ili posebnog priznanja, te na drugi primjeren naĉin nagraditi ili pohvaliti svoje ĉlanove, te pravne i fiziĉke osobe, za postignute sportske rezultate, osobitu aktivnost, te doprinos i pomoć pri ostvarivanju ciljeva i zadaća Kluba.

Članak 59.

Naĉin dodjele, kriterije i naĉin predlaganja kandidata za dodjele nagrada i priznanja iz prethodnog ĉlanka regulirat će se Pravilnikom o dodjeli priznanja kojeg donosi Izvršni odbor Kluba.

VIII DONOŠENJE OPĆIH AKATA KLUBA

Članak 60.

Opće akte Kluba donose Skupština i Izvršni odbor Kluba u skladu s odredbama ovog Statuta. Prijedlog Statuta, odnosno njegove izmjene i dopune sastavlja i utvrĊuje Izvršni odbor Kluba, koji ga na pogodan naĉin upućuje na javnu raspravu. Ĉlanovi Kluba upućuju svoje prijedloge i primjedbe u pismenom obliku u roku koji odredi Izvršni odbor. Nakon završene javne rasprave, Izvršni odbor sastavlja konaĉni prijedlog koji dostavlja na usvajanje Skupštini. Skupština donosi Statut dvotrećinskom većinom glasova ukupnog broja ĉlanova Kluba.

Članak 61.

Drugi opći akti Kluba ne smiju biti u suprotnosti sa zakonom, a moraju biti u skladu s ovim Statutom. U sluĉaju da su pojedine odredbe općeg akta u suprotnosti sa odredbama ovog Statuta, primjenjivat će se Statut. Svi opći akti Kluba prije njihove primjene i stupanja na snagu bit će oglašeni na naĉin kako to odluĉi Izvršni odbor Kluba.

Članak 62.

Sva daljna tumaĉenja odredaba usvojenoga Statuta stavljaju se u nadleţnost Izvršnog odbora Kluba.

IX ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 63.

Klub prestaje s radom:
1. odlukom Skupštine,
2. ako je izmeĊu zasjedanja dvaju redovnih sjednica Skupštine proteklo više od dvije godine,
3. ako broj ĉlanova Kluba padne ispod 10 punopravnih ĉlanova,
4. ako djeluje suprotno odredbama ovog Statuta ili ne ispunjava ciljeve i zadatke radi kojih je Klub utemeljen,
5. ako djelovanje Kluba bude zabranjeno rješenjem nadleţnog organa u sluĉajevima predviĊenim zakonom.
U sluĉaju prestanka rada Kluba, nekretnine i ostala imovina prelaze u vlasništvo sportske udruge koja postaje pravni sljednik Kluba, a ako se takva udruga ne utemelji, nekretnine i ostalu imovinu preuzima Grad Pula. Članak 64. Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja. Puli, 03.12.2004.g. MP Predsjednik Kluba Dragan Stanković Da je ovaj Statut usvojen dvotrećinskom većinom svih punopravnih ĉlanova Kluba na sjednici Skupštine, odrţane 3. prosinca 2004.g. u Puli, svojeruĉnim potpisom ovjeravaju: ALEKSANDAR RAĈIĆ i MLADEN BANOVAC